ANBI 2017

Jaarverslag 2017 / Beleidsplan 2017

Telkens weer een stapje vooruit, voorbereidingen voor wijkmaaltijden in 2018, het andere werk handhaven

Voorwoord

Voor het behouden van onze ANBI status, die we met succes hebben aangevraagd, leggen we per jaar verantwoording af op de website over onze algemeen nut beoogde instelling. Ook voor fondsen en mensen die giften geven is het goed om ons te verantwoorden over het gevoerde beleid en de visie, missie en doelstelling uit te dragen. 

Inleiding

Op 27 mei 2016 is de stichting Hulp- en Ontmoetingscentrum Portland bij notariële akte opgericht. De organisatie is geboren uit Project Samenwerking van de Protestantse Gemeente Rotterdam Zuid dat op haar beurt weer is ontstaan uit de Gereformeerde Kerk in Rottterdam Charlois. De stichting werkt wel vanuit een christelijke identiteit maar is formeel op geen enkele manier gebonden aan de christelijke identiteit. Er is echter wel veel samenwerking met de Protestantse Gemeente Rotterdam Zuid, Het Anker Charlois, Portlandzalencentrum, Dock, Gebiedscommissie Charlois, Samen010, House of Hope, St. Pameijer etc. etc. 

Ontstaan, missie, visie en doelstellingen

Ontstaan

Zoals in de inleiding gemeld is de stichting ontstaan vanuit de protestantse kerk in Charlois en met name de voormalige gereformeerde kerk in Charlois. Deze gereformeerde kerk is samengegaan met de Hervormde Gemeente in Charlois in de Protestantse Gemeente Charlois. Het kerkgebouw van de voormalige gereformeerde kerk, de Bethelkerk, Boergoensevliet 24 wordt op dit moment geexploiteerd door Project Samenwerking, juridisch eigendom van de Protestantse Gemeente Roterdam Zuid en commercieel bekend onder "Portlandzalencentrum". In ons logo willen we uitdrukken dat iedereen welkom is in ons hulp- en ontmoetingscentrum ongeacht huidskleur, geloof of afkomst.  

Missie

De stichting wil maatschappelijk en diaconale activiteiten organiseren gericht op het zelfstandig functioneren van de medemens en wil de gaven en talenten van wijkbewoners verder ontwikkelen. Zij die structureel niet kunnen komen tot zelfstandigheid wil ze een helpende hand blijven bieden.

Doelstellingen

Als stichting willen we onze huidige activiteiten voorzetten en verder uitbouwen. We organiseren taallessen en zijn uitgiftepunt van de voedselbank en organiseren wekelijks wijkmaaltijden. We vormen samen een armoede platform, met name ter bestrijding van armoede onder kinderen, waarbij we diverse welzijnsorganisaties en initiatieven ter bestrijding van armoede in contact brengen met mensen uit de doelgroep en ondersteunen iniatieven met geld en goederen die de armoede bestrijden. We helpen mensen met formulieren en zo nodig brengen we mensen in contact met proffesionale schuldhulpverlener en werken op vele manier samen met andere sociale partners en de kerken in de wijk.

Hoe wil de stichting haar doelen bereiken

De stichting gaat door middel van fondswerving bij de gebiedscommissie en bij andere sociale en maatschappelijke instelling en het werven van vrienden Portland geld werven om haar activiteiten vorm te geven. Ook zullen er benefitconcerten en andere activiteiten worden georganiseerd waardoor er meer giften komen om onze activiteiten te kunnen organiseren en de mensen te kunnen helpen.

Financiën

Vermogen van de stichting
Het vermogen van de stichting bedraagt per 31 december 2017 € 10.943,88. Dit is grootendeels ontstaan doordat we december 2017 al reeds subsidie voor 2018 hebben ontvangen. Deze gelden hebben we dan ook toebedeeld aan onze voorzieningen per project, zoals u die kan vinden in het bijgaande jaarverslag. Het feitelijke vermogen van de stichting is derhalve € 93.88 (was € 1.015,13) en dus sterk afgenomen. We streven in 2018 alle bestuurskosten te kunnen verhalen op de (deel)projecten zodat we ook geen vermogen nodig hebben. We streven ernaar om eventueel bij een batig saldo maximaal de kosten per jaar van het bestuur als vermogen op te bouwen (eind 2018). 

Kosten en uitgaven 

Het kosten en uitgaven niveau is sterk gestegen in het afgelopen jaar. In ons oprichtingsjaar was het niveau hooguit 1.000,00 en betroffen vooral de voorbereidingskosten van het oprichten van de stichting. En we kregen alvast subsidie om de taallessen te mogen starten. In 2017 was het kosten en uitgavenniveau gestegen tot
€ 21.389,36 en de verwachting is dat in 2018 het kosten en uitgaven niveau zal stijgen tot 28.800,00 omdat ruim € 12.000,00 euro gaan besteden aan de weekelijkse wijkmaaltijden.

Financieel jaarverslag

portland-jaarverslag-2016-2017-en-begroting-2017-2018-versie-21-april-2018_1524331650.pdf

Geldwerving

De stichting heeft een geldwervingscommissie die probeert zoveel mogelijk geld te werven bij particulieren, overheid en bedrijven. Door een vriendenkring te organiseren, giften te vragen bij activiteiten en bij de lokale overheid subsidies aan te vragen en bij fondsen geld te vragen is de verwachting dat we genoeg middelen krijgen om elke half jaar een nieuwe activiteit te starten.

Beheer en besteding van het vermogen

We hebben geen winstoogmerk en streven ernaar om per jaar evenveel geld uit te geven dan dat er inkomt. Als er inkomsten over zijn wordt dat gericht voor een bepaald project gereserveerd.

Het bestuur

De bestuurders (zie bij over ons) en directie zijn onbezoldigd. De gemaakte kosten zullen op basis van redelijkheid worden vergoed (vrijwilligersvergoeding met een max. van 4,50 euro per uur en km vergoeding op basis van openbaar vervoer of maximum van 0.19 cent per kilometer). Bij het uitbetalen van specialisten en vakmensen kan een sociaal tarief van maximaal € 25,00 worden vergoed. Vakatiegeld is met deze omvang van de stichting in deze beleidsperiode niet van toepassing.

Overzicht gegevens van de stichting

Naam: Stichting Hulp- en Ontmoetingscentrum Portland  Adres: Portlandstraat 57, 3082 XG Rotterdam Telefoon: 010 – 4292730 Emailadres: martinpadmos@gmail.com KvK nummer: 66134617 RSIN nummer: 856409455 Rabobank: NL68RABO0311225756 mobiel: 06-10872129

© 2019 Stichting Hulp- en Ontmoetingscentrum Portland - Powered by Webcart Basics