ANBI 2016

BELEIDSPLAN 2016

STAPJE VOOR STAPJE NAAR MEER ZELFSTANDIGHEID

Voorwoord

De aanleiding voor het maken van een beleidsplan is de aanvraag van de ANBI status. Het is ook goed om de achterban van de stichting bekend te maken van de visie, missie en doelstelling en verantwoording af te leggen van het gevoerde beleid. Ook voor fondswerving is het goed om het beleid vast te leggen.

Inleiding

Op 27 mei 2016 is de stichting Hulp- en Ontmoetingscentrum Portland geboren en met notariële akte opgericht. De vereiste 3 mensen van het bestuur was aanwezig. De stichting is ontstaan vanwege de behoefte aan een officiële maatschappelijk instelling met activiteiten die primair georganiseerd worden voor de wijken Carnisse en Charlois. Andere bewoners van andere wijken zijn natuurlijk ook van harte welkom. Deze activiteiten onderscheiden zich van andere activiteiten in het Portlandzalencentrum en activiteiten van het Anker en Project Samenwerking die van evangelisatorische aard zijn.

Ontstaan, missie, visie en doelstellingen

Ontstaan

Zoals in de inleiding gemeld is de stichting ontstaan vanuit de protestantse kerk in Charlois en met name de voormalige gereformeerde kerk in Charlois. Deze gereformeerde kerk is samengegaan met de Hervormde Gemeente in Charlois in de Protestantse Gemeente Charlois. Het kerkgebouw van de voormalige gereformeerde kerk, de Bethelkerk, Boergoensevliet 24 wordt op dit moment geexploiteerd door Project Samenwerking, juridisch eigendom van de Protestantse Gemeente Roterdam Zuid.

Missie

De stichting wil maatschappelijk en diaconale activiteiten organiseren gericht op het zelfstandig functioneren van de medemens en wil de gaven en talenten van wijkbewoners verder ontwikkelen. Zij die structureel niet kunnen komen tot zelfstandigheid wil ze een helpende hand blijven bieden.

Doelstellingen

Als stichting willen we naast de nu al georganiseerde taallessen en de uitgifte van de voedselbank in de komende jaren meer activiteiten gaan organiseren. Te denken valt aan Bezoekmaatje Portland, Schuldhulpmaatje Portland, Formulierenmaatje Portland, Belastingmaatje Portland en andere activiteiten in samenwerking met andere sociale partners en de kerken in de wijk.

Hoe wil de stichting haar doelen bereiken

De stichting gaat door middel van fondswerving bij de gebiedscommissie en bij andere sociale en maatschappelijke instelling en het werven van vrienden Portland geld werven om haar activiteiten vorm te geven. Ook zullen er benefitconcerten en andere activiteiten worden georganiseerd waardoor er meer giften komen om onze activiteiten te kunnen organiseren en de mensen te kunnen helpen.

Financiën

a. We hebben de volgende begroting opgesteld voor 2017  Inkomsten 1. Bestuur (giften) 500,00 2. Taallessen (giften, subsidies, fondswerving) 9.000,00 3. Voedselbankuitgifte (giften) 600,00 4. Bezoekmaatjesprogramma 500,00 Kosten  1. Bestuur 500,00 2. Taallessen (o.a. lesmateriaal, huisvestingskosten) 9.000,00 3. Voedselbankuitgifte (o.a. vrijwilligers, huisvestging) 600,00 4. Bezoekmaatjesprogramma (vrijwilligersbeleid) 500,00

Geldwerving

De stichting heeft een geldwervingscommissie die probeert zoveel mogelijk geld te werven bij particulieren, overheid en bedrijven. Door een vriendenkring te organiseren, giften te vragen bij activiteiten en bij de lokale overheid subsidies aan te vragen en bij fondsen geld te vragen is de verwachting dat we genoeg middelen krijgen om elke half jaar een nieuwe activiteit te starten.

Beheer en besteding van het vermogen

We hebben geen winstoogmerk en streven ernaar om per jaar evenveel geld uit te geven dan dat er inkomt. Als er inkomsten over zijn wordt dat gericht voor een bepaald project gereserveerd.

Het bestuur

Wytze de Boer (voorzitter) Verboomstraat 22 B 3082 NJ Rotterdam  Marit Holdermans - de Jong (secretaris) Zomereik 35  2925 CX Krimpen aan den IJssel Gesa de Jong - Heurter (2e secretaris) Pluim - Es 104 2925 CN Krimpen aan den IJssel Martin Padmos (penningmeester) Heemraadhof 37 2922 CK Krimpen aan den IJssel Tel. 0180-511278 Email: martinpadmos@gmail.com De bestuurders en directie zijn onbezoldigd. De gemaakte kosten zullen op basis van redelijkheid worden vergoed (vrijwilligersvergoeding met een max. van 4,50 euro per uur en km vergoeding op basis van openbaar vervoer of maximum van 0.19 cent per kilometer. Vacatiegeld is met deze omvang van de stichting in deze beleidsperiode niet van toepassing.

Overzicht gegevens van de stichting

Naam: Stichting Hulp- en Ontmoetingscentrum Portland  Adres: Portlandstraat 57, 3082 XG Rotterdam Telefoon: 010 – 4292730 Emailadres: martinpadmos@gmail.com KvK nummer: 66134617 RSIN nummer: 856409455 Rabobank: NL68RABO0311225756

© 2019 Stichting Hulp- en Ontmoetingscentrum Portland - Powered by Webcart Basics