Onze stichting is geregistreerd met een ANBI keurmerk onder nr. 856409455, waardoor uw giften ook meetellen in de giftenaftrek voor uw inkomstenbelasting.

Wij zijn te allen tijde transparant over de wijze waarop wij onze gelden besteden. Om u hier inzage in te geven publiceren we onze jaarcijfers ook op deze pagina.

Voor het uitvoeren van haar taken ontvangt ons bestuur geen vergoeding, met uitzondering van een vergoeding voor gemaakte onkosten.

Voor een groot deel zijn we voor onze activiteiten afhankelijk van giften. U kunt het overmaken op ons rekeningnummer: NL68RABO0311225756 t.n.v. Stichting Hulp- en ontmoetingscentrum Portland te Rotterdam